Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/258734
Título: La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal
Palabras clave: Lengua y Literatura
Multitraducció
Polisistema
Política de traducció
Llengua estàndard
Normes lingüisticotextuals
Editorial: Universitat de València
Descripción: En aquest article, en primer lloc definim la multitraducció i fem una classificació selectiva dels principals productes multitraduïts en llengua catalana. Després de situar la multitraducció com a objecte d'estudi de la sociologia de la traducció, analitzem el polisistema de la traducció en llengua catalana tot fent un repàs pels cosistemes lingüístic, politicoeconòmic i comunicativocultural, que determinen d'una o altra manera la multitraducció. Seguidament, presentem el cas de la multitraducció de Harry Potter i la pedra filosofal tot fent una anàlisi comparativa de les versions catalana i valenciana i analitzant la recepció que va tindre en l'àmbit acadèmic i literari. Per acabar, definim quines relacions s'estableixen en el fenomen de la multitraducció en llengua catalana entre els diferents cosistemes i quina va ser la política de traducció i les normes lingüisticotextuals que es van seguir en fer la multitraducció de l¿estudi de cas.
Other Identifiers: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265119729012
Aparece en las Colecciones:MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.