Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8907
Título: Noves vies de revitalització per a llengües minoritzades : la repercussió d'internet en el cas de l'aragonès
Palabras clave: Aragonese
internet
revitalisation
planning
minority language
ICTs
aragones
Internet
revitalización
planificación
lengua minorizada
TIC
aragonès
internet
revitalització
planificació
llengua minoritzada
TIC
Linguistic minorities
Aragonese language -- Social aspects
Internet (Computer network) -- Spain
Sociolinguistics
Minories lingüistiques
Aragonès -- Aspectes socials
Internet -- Espanya
Sociolingüística
Minorías lingüísticas
Aragonés -- Aspectos sociales
Internet -- España
Sociolingüística
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La llengua aragonesa és catalogada per la Unesco com a llengua en perill de desaparició. Pel nombre de parlants (prop de 10.000) i per la situació sociolingüística en què es troba (fragmentació, deserció lingüística, escassetat de projectes d'ensenyament, etc.), és la llengua que té menys vitalitat del sud-oest d'Europa i una de les que disposen de menys recursos i de possibilitats més baixes per a afrontar el futur. És per això que en aquest article estudiarem els avenços que s'han obtingut a partir dels mitjans que han aportat les noves tecnologies, especialment, gràcies a internet, els perills que se'n deriven, i les possibilitats de desenvolupament que es plantegen gràcies a l'aplicació de les TIC en una possible i necessària planificació estratègica d'aquesta llengua, com a exponent d'un cas de vulnerabilitat creixent. En aquest sentit, la reflexió que subjau en aquest article pot ser d'utilitat per a la situació d'altres llengües minoritzades, per a la seva planificació i el seu desenvolupament gràcies a internet.
Aragonese is listed by UNESCO as an endangered language. Due to the number of speakers (around 10,000) and the sociolinguistic situation it finds itself in (fragmentation, language desertion, lack of teaching projects, etc.), Aragonese is the language with the lowest levels of vitality in south-east Europe and that with the fewest resources and possibilities to face up to the future. This article studies the advances made via the media offered by new technologies, and the web in particular; the dangers deriving from these, and the possibilities for development arising from the application of ICTs in a possible and necessary strategic planning for the language, as a case study of growing vulnerability. The underlying reflection in this article is of great value for other minority languages, and their planning and development in terms of the internet.
La lengua aragonesa está catalogada por la UNESCO como lengua en peligro de desaparición. Por número de hablantes (en torno a los 10.000) y por la situación sociolingüística en la que se encuentra (fragmentación, deserción lingüística, escasez de proyectos de enseñanza, etc.) es la lengua que peor vitalidad presenta del suroeste de Europa, y de las que cuentan con menores recursos y posibilidades para afrontar el futuro. Por ello, en el presente artículo estudiaremos los adelantos que se han obtenido a partir de los medios aportados por las nuevas tecnologías, en especial, gracias a Internet; los peligros que de ellas se derivan, y las posibilidades de desarrollo que se plantean gracias a la aplicación de las TIC en una posible y necesaria planificación estratégica de esta lengua, como exponente de un caso de vulnerabilidad creciente. En este sentido, la reflexión que subyace al presente artículo puede ser de gran valía para la situación de otras lenguas minorizadas y su planificación y desarrollo gracias a Internet.
Other Identifiers: Paricio Martín, Santiago; Martínez Cortés, Juan (2010). "Noves vies de revitalització per a llengües minoritzades: la repercussió d'internet en el cas de l'aragonès". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2010, Vol. 0, núm 12
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/8907
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.