Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8901
Título: Un clic per arribar a Déu : un estudi bibliogràfic de l'ús religiós d'internet
Palabras clave: religió
internet
tecnologia
tecnologies de la informació i la comunicació
estudi bibliogràfic
religión
internet
tecnología
tecnologías de la información y la comunicación
estudio bibliográfico
religion
internet
technology
information and communication technologies
literary review
Religion -- Electronic information resources
Internet-- Religious aspects
Cyberspace -- Religious aspects
Religió -- Recursos electrònics
Internet -- Aspectes religiosos
Ciberespai -- Aspectes religiosos
Religión -- Recursos electrónicos
Internet -- Aspectos religiosos
Ciberespacio -- Aspectos religiosos
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Hi ha dades força significatives que aporten una idea de fins a quin punt les comunitats religioses contemporànies han adoptat internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina d'expressió religiosa. La intenció d'aquest article és acostar el públic català a la bibliografia acadèmica més rellevant en l'àmbit d'estudi de la religió i internet que ha tractat aquest fenomen creixent. També hi presento el concepte de modelatge religiós de les tecnologies, desenvolupat per Campbell (2005a) per a entendre de quina manera els usuaris religiosos sovint adapten les tecnologies per a fer-les religiosament acceptables. En els apartats que vénen tot seguit presento alguns dels enfocaments, temes i troballes més rellevants per a l'estudi de la religió i internet, amb la finalitat de posar de relleu que, malgrat l'estat embrionari en què encara es troba, aquest àmbit d'estudi es va consolidant, cada vegada més, com a una àrea de recerca establerta i reconeguda. Entenc, per tant, que la bibliografia relativa a la religió i a internet ha passat per un procés semblant al procés per què ha passat la bibliografia sobre la comunicació mediada per ordinador.
Existen datos notablemente significativos que nos aportan una idea de hasta qué punto las comunidades religiosas contemporáneas han adoptado internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como una herramienta de expresión religiosa. Este artículo pretende aproximar al lector catalán a la bibliografía académica más relevante en el ámbito de estudio de la religión e internet que ha tratado este fenómeno en auge. También introduzco en el artículo el concepto de modelaje religioso de las tecnologías, formulado por Campbell (2005a) para comprender de qué modo los usuarios religiosos a menudo adaptan las tecnologías para hacerlas religiosamente aceptables. En los apartados que siguen presento algunos de los enfoques, temas y hallazgos más relevantes para el estudio de la religión e internet, a fin de poner de relieve que, a pesar del estado embrionario en que todavía se encuentra, este ámbito de estudio va confirmándose progresivamente como un área de investigación establecida y reconocida. Pienso, por consiguiente, que la bibliografía relativa a la religión y a internet ha pasado por un proceso similar al proceso por el cual ha pasado la literatura sobre la comunicación mediada por ordenador.
Some impressive figures give us an idea of the extent to which contemporary religious communities have embraced the internet and the new information and communication technologies (ICTs) as tools for religious expression. With this article, I attempt to familiarize the Catalan audience with the main academic literature produced in the field of study of religion and the Internet that has dealt with this growing phenomenon. I also introduce the concept of religious shaping of technologies developed by Campbell (2005a) to understand how religious users often frame technologies so as to make them religiously acceptable. In subsequent sections, I set out some of the main approaches, topics, and findings on the study of religion and the internet to point out that, despite the embryonic stage of this field of study, it is increasingly becoming an established and recognised area of research. I conclude that the literature on religion and the Internet has undergone a similar evolution to that on computer-mediated communication.
Other Identifiers: Ramírez i Ollé, Meritxell (2010). "Un clic per arribar a Déu: un estudi bibliogràfic de l'ús religiós d'internet". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2010, Vol. 0, núm 12.
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/8901
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.