Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8885
Título: La cultura digital, un paradigma convergente donde se unen la tecnología y la cultura: desafíos para el sector cultural
Palabras clave: cultura digital
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
xarxes digitals
convergència
pràctiques culturals
digital culture
information and communication technologies (ICTs)
digital networks
convergence
cultural practices
cultura digital
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
redes digitales
convergencia
prácticas culturales
Information technology -- Social aspects
Information society -- Social aspects
Tecnologia de la informació -- Aspectes socials
Societat de la informació -- Aspectes socials
Tecnología de la información -- Aspectos sociales
Sociedad de la información -- Aspectos sociales
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La cultura digital és una noció nova i complexa. Les tendències digitals d'avui s'han entremesclat cada cop més amb el món de la cultura i les arts, implicant diferents aspectes de convergència de les tecnologies culturals, dels mitjans i de la informació, i influint noves formes de comunicació. Les noves possibilitats creades per les tecnologies digitals -la connectivitat global i l'aparició de noves xarxes- desafien la nostra manera tradicional d'entendre la cultura i l'estenen també a la cultura digital. Aquest article observa la cultura digital com una nova ecologia social que condiciona les experiències i les oportunitats dels ciutadans d'avui, on les tecnologies digitals i l'entorn de les xarxes digitals han portat noves pràctiques, possibilitats i amenaces, en les quals el sector cultural ha de trobar els mitjans adequats per treballar.
Digital culture is a new and complex concept. Digital advances are increasingly interacting with the world of culture and the arts, leading to a convergence of technologies, media and information and shaping communication modes. The new possibilities offered by the digital technologies -namely, global connectivity and the emergence of new networks- challenge our traditional understanding of culture and make it necessary for us to take on the board the concept of a digital culture. This article views digital culture as a new social system that determines experiences and opportunities for the citizens of today. Digital technologies and the networked environment have introduced new practices, opportunities and threats, and the culture sector needs to find appropriate ways for operating in this new reality.
La cultura digital es una noción nueva y compleja. Las tendencias digitales de hoy se han entrometido cada vez más en el mundo de la cultura y las artes, implicando diferentes aspectos de convergencia de las tecnologías culturales, de los medios y de la información, e influenciando nuevas formas de comunicación. Las nuevas posibilidades creadas por las tecnologías digitales -la conectividad global y el surgimiento de nuevas redes- desafían nuestra manera tradicional de entender la cultura y la extienden también a la cultura digital. Este artículo observa la cultura digital como una nueva ecología social que condiciona las experiencias y oportunidades de los ciudadanos de hoy, donde las tecnologías digitales y el entorno de las redes digitales han traído nuevas prácticas, posibilidades y amenazas, en las cuales el sector cultural debe encontrar los medios adecuados para trabajar.
Other Identifiers: Uzelac, Aleksandra (2010). "La cultura digital, un paradigma convergente donde se unen la tecnología y la cultura: desafíos para el sector cultural". Digithum. Las humanidades en la era digital, 2010, Vol. 0, núm 12
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/8885
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.