Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8799
Título: From the digitization of culture to digital culture. Presentation
Palabras clave: Information technology -- Social aspects
Culture
Tecnologia de la informació -- Aspectes socials
Cultura
Tecnología de la información -- Aspectos sociales
Cultura
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Associat al terme «cultura» es vincula un nombre nodrit de definicions de tot tipus que s'han anat generant al llarg de la història i des de múltiples disciplines, definicions que s'agrupen en dues concepcions bàsiques: la humanista (que considera la cultura com allò que fa referència a tot tipus de produccions culturals, com l'escriptura, la música, les arts visuals o les escèniques) i la concepció antropològica (que entendria la cultura com tota manifestació humana, producte d'una forma determinada de viure, sentir i obrar).
Definitions of many kinds have been generated throughout history and by many disciplines for the broad term 'culture'. These definitions fall into two basic groups. First there is the humanistic concept of culture, which views culture as referring to all kinds of cultural productions, including arts such as literature, music and the visual and performing arts. Then there is the anthropological concept of culture, which understands culture to be any human manifestation and the product of a specific way of living, feeling and doing.
Asociado al término «cultura» se vincula un nutrido número de definiciones de todo tipo que se han ido generando a lo largo de la historia y desde múltiples disciplinas, definiciones que se agrupan en dos concepciones básicas: la humanista (que considera la cultura como aquello que hace referencia a todo tipo de producciones culturales, como la escritura, la música, las artes visuales o las escénicas) y la concepción antropológica (que entendería la cultura como toda manifestación humana, producto de una forma determinada de vivir, sentir y obrar).
Other Identifiers: Alsina, Pau (2010). "From the digitization of culture to digital culture. Presentation". Digithum. The humanities in the digital age, 2010, Vol. 0, num 12
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/8799
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.