Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8740
Título: L'approche de la Programmation Neurolinguistique pour la Résolution de Conflits, la Négociation et le Changement
Palabras clave: programació neurolingüística
resolució de conflictes
chunking
gestió de la informació
programación neurolingüística
resolución de conflictos
chunking
gestión de la información
programmation neurolinguistique
résolution de conflits
chunking
gestion de l'information
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La programació neurolingüística (PNL) pot aportar unes perspectives noves i uns resultats nous a qualsevol esforç que impliqui la comunicació personal (és a dir, interna) i interpersonal. L'organització de la informació per tal d'aconseguir resultats és un dels aspectes bàsics de la PNL i també un dels objectius freqüents dels gestors de conflictes interpersonals, com ara àrbitres, mediadors i negociadors. Aquest article va sobre una eina concreta de la PNL, que és l'agrupament o chunking. El chunking és una aplicació directa del metamodel de la PNL, un model de comunicacions que s'utilitza per tal de trobar i desafiar distorsions lingüístiques en el llenguatge del client. El chunking es basa en la mida i la direcció de la informació. Es poden mirar els detalls o bé es poden tractar unes idees genèriques, i la informació es pot moure lateralment per tal de trobar exemples alternatius d'un concepte en el mateix nivell d'informació. En un escenari de resolució de conflictes o de mediació, la utilització de conceptes molt generals pot ser una manera d'assolir un nivell d'acord inicial, un compromís entre les parts. D'altra banda, és possible fixar-se en els detalls per tal de tractar problemes específics i trobar un punt de palanca que provoqui un salt endavant. En general, les tecnologies de la PNL com el chunking poden aportar rendiment, metodologies alternatives i solucions en moments en què els enfocaments acadèmics més elevats no són suficients.
Neuro-Linguistic Programming (NLP) can bring new perspectives and new results to any endeavour involving personal (i.e. internal) and interpersonal communication. The organisation of information to achieve results is at the core of NLP and also a frequent goal for interpersonal conflict managers such as arbiters, mediators and negotiators. This article sheds light on one particular NLP tool, namely chunking. Chunking is a direct application of the NLP Meta-model, a communications model used to find and challenge linguistic distortions in the client's language. Chunking deals with information size and direction. Information can be chunked up or down in size and can be moved laterally to find alternative examples of a concept at the same level of information. In a conflict resolution or mediation setting, chunking up can be a guide to reach an initial agreement level, a compromise between the parties. Chunking down, on the other hand can be used to deal with specific problems and find a leverage point to make a breakthrough. Overall, NLP technologies such as chunking can bring performance, alternative methodologies and solutions at times where the highest academic approaches are not enough.
La programación neurolingüística (PNL) puede aportar unas perspectivas nuevas y unos resultados nuevos a cualquier esfuerzo que implique la comunicación personal (es decir, interna) e interpersonal. La organización de la información para conseguir resultados es uno de los aspectos básicos de la PNL y también uno de los objetivos frecuentes de los gestores de conflictos interpersonales, como árbitros, mediadores y negociadores. Este artículo arroja luz sobre una herramienta concreta de la PNL, concretamente el agrupamiento o chunking. El chunking es una aplicación directa del metamodelo de la PNL, un modelo de comunicaciones que se utiliza para encontrar y desafiar distorsiones lingüísticas en el lenguaje del cliente. El chunking se basa en el tamaño y la dirección de la información. Puede irse al detalle o pueden tratarse unas ideas genéricas, y la información puede moverse lateralmente para encontrar ejemplos alternativos de un concepto en el mismo nivel de información. En un escenario de resolución de conflictos o de mediación, la utilización de conceptos muy generales puede ser una manera de alcanzar un nivel de acuerdo inicial, un compromiso entre las partes. Por otra parte, puede irse al detalle para tratar problemas específicos y encontrar un punto de palanca para provocar un avance. En general, las tecnologías de la PNL como el chunking pueden aportar rendimiento, metodologías alternativas y soluciones en momentos en los que los enfoques académicos más elevados no bastan.
La Programmation Neurolinguistique (PNL) peut apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux résultats à tout effort impliquant la communication personnelle (c'est-à-dire interne) et interpersonnelle. L'organisation de l'information pour obtenir des résultats est l'un des aspects fondamentaux de la PNL et c'est aussi un des objectifs fréquents des managers de conflits interpersonnels, comme arbitres, médiateurs et négociateurs. Cet article éclaire un outil précis de la PNL, le regroupement ou le chunking. Le chunking est une application directe du méta-modèle de la PNL, un modèle de communications qui s'utilise pour trouver et affronter des distorsions linguistiques dans le langage du client. Le chunking est basé sur la taille et la direction de l'information. On peut aller au détail ou bien on peut traiter des idées génériques, et l'information peut être déplacée latéralement pour trouver des exemples alternatifs d'un concept au même niveau d'information. Dans le cadre d'une résolution de conflits ou de médiation, l'utilisation de concepts très généraux peut être une façon d'atteindre un niveau d'accord initial, un engagement entre les parties. D'autre part, on peut aller au détail pour traiter des problèmes spécifiques et trouver un point d'équilibre pour faire un pas en avant. En général, les technologies de la PNL, comme le chunking peuvent apporter du rendement, des méthodologies alternatives et des solutions dans des moments où les approches académiques les plus élevées ne sont pas suffisantes.
Other Identifiers: Vinyamata, Eduard (2011). "L'approche de la Programmation Neurolinguistique pour la Résolution de Conflits, la Négociation et le Changement". Journal of conflictology, 2011, Vol. 2, num 1
2013-8857
http://hdl.handle.net/10609/8740
Aparece en las Colecciones:Journal of Conflictology

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.