Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8735
Título: Regarder au-delà du conflit : l'implication de la diaspora Tiv dans la construction de la paix au Nigeria
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
L'examen del paper dels grups d'emigrants transnacionals en els processos de pau és una àrea concreta d'investigació de camp dins l'esfera més àmplia dels estudis sobre l'emigració. Aquest article examina la contribució de la diàspora del grup ètnic Tiv als Estats Units a la construcció de la pau a Nigèria i manté que, en contra de certes afirmacions recents en la literatura que diuen que la diàspora africana va tenir un impacte negatiu sobre els processos de pau, la diàspora Tiv va implicar activament totes les parts en conflicte en un intent de garantir una pau sostinguda i una democratització més àmplia del poder. Aquesta diàspora es va mobilitzar després de la massacre militar de dos-cents civils Tiv desarmats al seu país natal. Els vincles inicialment dèbils de la diàspora Tiv amb el seu país natal s'han reforçat i actualment existeix la propensió a participar-hi activament. Tot i el seu historial en els processos de pau, una posició social, econòmica i política dèbil, així com les restriccions de capacitat, poden frustrar els seus esforços cap a una pau duradora i sostenible.
Examining the role of transnational migrant groups in peace processes is a particular area of field research within the broad area of studies on migration. This article examines the contribution of diaspora of the Tiv ethnic group in the USA to peacebuilding in Nigeria and argues that, contrary to recent findings in the literature that African diaspora had a negative impact on peace processes, the Tiv diaspora actively engaged all the conflicting parties in an attempt to ensure sustained peace and wider democratisation of power. They were mobilised as a result of the military massacre of two hundred unarmed Tiv civilians in their homeland. The initially weak ties of the Tiv diaspora with their home country have been strengthened, with the propensity to actively participate there. Despite their track record in peace processes, a weak social, economic and political position, as well as capacity constraints, may frustrate their efforts towards an enduring and sustainable peace.
El examen del papel de los grupos de emigrantes transnacionales dentro de los procesos de paz es un área concreta de investigación de campo dentro de la esfera más amplia de los estudios sobre la emigración. Este artículo examina la contribución de la diáspora del grupo étnico Tiv en los Estados Unidos a la construcción de la paz en Nigeria y sostiene que, a diferencia de afirmaciones recientes en la literatura que apuntan a que la diáspora africana tuvo un impacto negativo sobre los procesos de paz, la diáspora Tiv implicó activamente a todas las partes en conflicto en un intento de garantizar una paz sostenida y una democratización más amplia del poder. Esta diáspora se movilizó como resultado de la masacre militar de doscientos civiles Tiv desarmados en su tierra natal. Los vínculos inicialmente débiles de la diáspora Tiv con su país natal se han reforzado y actualmente existe la propensión a participar activamente en él. A pesar de su historial en los procesos de paz, una posición social, económica y política débil, así como las restricciones de capacidad, pueden frustrar sus esfuerzos hacia una paz duradera y sostenible.
L'examen du rôle des groupes d'émigrants transnationaux dans les processus de paix est une section précise de recherche sur le terrain dans le cadre du plus ample domaine des études sur l'émigration. Cet article examine la contribution de la diaspora du groupe ethnique Tiv aux États-Unis à la construction de la paix au Nigeria et soutient que, contrairement aux affirmations récentes dans la presse qui affirment que la diaspora africaine a eu un impact négatif sur les processus de paix, la diaspora Tiv a impliqué de façon active toutes les parties en conflit pour essayer de garantir une paix durable et une démocratisation plus ample du pouvoir. Cette diaspora s'est mobilisée suite au massacre militaire de deux cents civils Tiv désarmés sur leur terre natale. Les liens, faibles au départ, de la diaspora Tiv avec son pays natal, se sont renforcés et il existe aujourd'hui une tendance à y participer activement.  Malgré sa trajectoire dans les processus de paix, une position sociale, économique et politique faible, et ainsi que les restrictions de capacité, ses efforts pour obtenir une paix durable pourraient être frustrés.
Other Identifiers: Ambe-Uva, Terhemba (2011). "Regarder au-delà du conflit : l'implication de la diaspora Tiv dans la construction de la paix au Nigeria". Journal of conflictology, 2011, Vol. 2, num 1
2013-8857
http://hdl.handle.net/10609/8735
Aparece en las Colecciones:Journal of Conflictology

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.