Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8733
Título: Le référendum de Soudan du Sud: Un avenir de paix ou de conflit ? Entretien avec l'ambassadeur Daniel Rachuonyo Mboya
Palabras clave: referèndum
pau
resolució de conflictes
Sudan del Sud
Sudan
referéndum
paz
resolución de conflictos
Sudán del Sur
Sudán, independencia
référendum
paix
résolution de conflits
Soudan du Sud
Soudan
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Al llarg dels anys, el Sudan, i sobretot el sud del país, ha captat l'atenció del món amb imatges de guerra que incloïen nens desnodrits, nens soldat, víctimes de violacions, amputats i imatges d'esclavitud. La situació de Darfur no és millor ara que abans. És descoratjadora. L'erupció de violència a la regió d'Abyei durant el referèndum del sud deixa moltes preguntes obertes sobre el futur de la regió. Centenars de milers de sudanesos es troben a l'estranger com a refugiats a causa dels conflictes que han assolat la regió durant dècades. Ara, una majoria abassegadora -gairebé el 99%- ha votat a favor d'un Sudan del Sud independent. Les companyies pressionen per aconseguir-hi contractes, els governs hi envien emissaris i el món observa. Ha arribat finalment la pau al Sudan? És això el que el Dr. John Garang va imaginar per al sud? El veterà diplomàtic Daniel Rachuonyo Mboya va ser el primer ambaixador de Kenya al Sudan i també va ser el primer enviat especial al Secretariat de l'Autoritat Intergovernamental sobre el Desenvolupament (IGAD) per a la Iniciativa de Pau al Sudan. En aquesta entrevista expressa l'opinió sobre el referèndum del Sudan del Sud i sobre el futur d'aquesta volàtil regió.
Over the years, Sudan, especially the south, caught the eye of the world with images of war, including children suffering from malnutrition, child soldiers, rape victims, amputees and images of slavery. The situation in Darfur is no better now than it was before. It is grim. The eruption of violence in the Abyei region during the referendum in the south leaves a lot of question marks over the future of the region. Hundreds of thousands of Sudanese are abroad as refugees thanks to the conflicts that have dogged the region for decades. Now, an overwhelming majority -almost 99%- have voted for an independent South Sudan. Companies are lobbying for contracts, governments are sending emissaries and the world is watching. Is peace finally being realised in Sudan? Is this what Dr John Garang envisioned for the south? Veteran diplomat, Daniel Rachuonyo Mboya was Kenya's first Ambassador to Sudan and also the first Special Envoy to the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) Secretariat for the Peace Initiative in Sudan. In this interview he expresses his opinion about the referendum in South Sudan and the future of the volatile region.
A lo largo de los años, Sudán, y especialmente el sur del país, ha captado la atención del mundo con imágenes de guerra, que incluían a niños malnutridos, niños soldado, víctimas de violaciones, amputados e imágenes de esclavitud. La situación de Darfur no es mejor ahora que antes. Es desalentadora. La erupción de violencia en la región de Abyei durante el referéndum del sur deja muchas preguntas abiertas sobre el futuro de la región. Centenares de miles de sudaneses se encuentran en el extranjero como refugiados debido a los conflictos que han asolado la región durante décadas. Ahora, una mayoría abrumadora -casi el 99%- ha votado a favor de un Sudán del Sur independiente. Las compañías ejercen presiones para conseguir contratos, los gobiernos envían a emisarios y el mundo observa. ¿Ha llegado finalmente la paz a Sudán? ¿Es eso lo que el Dr. John Garang imaginó para el sur? El veterano diplomático Daniel Rachuonyo Mboya fue el primer embajador de Kenia en Sudán y fue también el primer enviado especial al Secretariado de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) para la Iniciativa de Paz en Sudán. En esta entrevista expresa su opinión sobre el referéndum de Sudán del Sur y sobre el futuro de esta volátil región.
Au cours des années, le Soudan, et en particulier le sud du pays, a attiré l'attention du monde avec des images de guerre, incluant des enfants souffrant de malnutritions, enfants soldats, victimes de violations, amputés ainsi que des images d'esclavage. La situation de Darfur n'est pas meilleure maintenant qu'avant. Elle est désolante. L'éruption de violence dans la région d'Abyei durant le référendum du sud laisse beaucoup de questions ouvertes sur l'avenir de la région. Des centaines de milliers de soudanais sont à l'étranger en tant que réfugiés en raison des conflits qui ont dévasté la région pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, une majorité écrasante -presque 99%- ont voté pour un Soudan du Sud indépendant. Les compagnies exercent des pressions pour obtenir des contrats, les gouvernements envoient des émissaires et le monde observe. La paix est-elle enfin arrivée au Soudan ? Est-ce ce que le Dr. John Garang avait imaginé pour le sud ? Le diplomate vétéran fut le premier ambassadeur du Kenya au Soudan et ce fut aussi le premier envoyé spécial au Secrétariat de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) pour l'initiative de Paix au Soudan. Dans cet entretien, il exprime son opinion sur le référendum du Soudan du Sud et sur l'avenir de cette région volatile.
Other Identifiers: Shaka, Jack (2011). "Le référendum de Soudan du Sud: Un avenir de paix ou de conflit ? Entretien avec l'ambassadeur Daniel Rachuonyo Mboya". Journal of conflictology, 2011, Vol. 2, num 1
2013-8857
http://hdl.handle.net/10609/8733
Aparece en las Colecciones:Journal of Conflictology

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.