Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/7522
Título: Agressivité, violence, sociabilité et résolution de conflits : ce que les gènes peuvent nous révéler
Palabras clave: behaviour heritability
aggressiveness
sociability
conflicts
neurotransmitters
heretabilitat del comportament
agressivitat
sociabilitat
conflictes
neurotransmissors
heredabilidad del comportamiento
agresividad
sociabilidad
conflictos
neurotransmisores
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Els conflictes són inherents a la condició humana, igual que en tots els éssers vius. Les disputes sobre els recursos o l'accés a companys per a aparellar-s'hi són algunes de les causes més freqüents dels conflictes. Aquí, el conflicte es defineix com una lluita o una competició entre individus o grups i pot incloure tota una varietat de comportaments agressius. Tradicionalment, en el cas dels humans, sempre s'ha considerat que l'agressivitat, la violència i els conflictes, inclosa la predisposició individual a la resolució de conflictes, tenen unes arrels culturals molt profundes, però les últimes recerques tant en el camp de la neurociència com en el de la genètica han demostrat la influència dels gens en aquests trets de comportament tan complexos. En aquest estudi, es presenten dades recents sobre els aspectes genètics d'aquests comportaments interrelacionats, inclosos els efectes de gens concrets, l'efecte de l'estrès i del gènere en la regulació dels gens i les interaccions entre gens i entorn; tots són elements que poden afectar la predisposició biològica a la resolució de conflictes. També s'hi tracten altres aspectes del comportament que són afectats per la genètica i que estan relacionats amb els conflictes i la resolució de conflictes, com ara la sociabilitat. A més, s'hi destaca la importància de tenir en compte dades genètiques i biològiques per a oferir estratègies de resolució de conflictes.
Conflicts are inherent to the human condition, as they are for all living beings. Disputes about resources or access to mating partners are among the most common causes of conflict. Conflict is herein defined as a struggle or contest between individuals or parties, and may involve a variety of aggressive behaviours. In humans, aggressiveness, violence and conflicts, including individual predisposal to conflict resolution, have traditionally been said to have deep cultural roots, but recent research in both neuroscience and genetics has shown the influence of genes on such complex behavioural traits. In this paper, recent data on the genetic aspects of these interrelated behaviours will be put together, including the effects of particular genes, the influence of stress and gender on gene regulation, and gene¿environment interactions, all of which may influence biological predisposal to conflict resolution. Other genetically influenced behavioural aspects involved in conflicts and conflict resolution, such as sociability, will also be discussed. The importance of taking into account genetic and biological data to provide strategies for conflict resolution will be highlighted.
Los conflictos son inherentes a la condición humana, igual que en todos los seres vivos. Las disputas sobre los recursos o el acceso a compañeros de apareamiento son algunas de las causas más frecuentes de los conflictos. Aquí, el conflicto se define como una lucha o competición entre individuos o grupos y puede incluir toda una variedad de comportamientos agresivos. Tradicionalmente, en el caso de los humanos, la agresividad, la violencia y los conflictos, incluida la predisposición individual a la resolución de conflictos, siempre se han considerado que tienen raíces culturales muy profundas, pero las recientes investigaciones tanto en el campo de la neurociencia como en el de la genética han demostrado la influencia de los genes en estos rasgos de comportamiento tan complejos. En este estudio, se presentan datos recientes sobre los aspectos genéticos de estos comportamientos interrelacionados, incluidos los efectos de genes concretos, el efecto del estrés y del género en la regulación de los genes y las interacciones entre genes y entorno, todo lo cual puede afectar a la predisposición biológica a la resolución de conflictos. También se tratan otros aspectos del comportamiento que se ven afectados por la genética y que están relacionados con los conflictos y la resolución de conflictos, como la sociabilidad. Además, se destaca la importancia de tener en cuenta datos genéticos y biológicos para ofrecer estrategias de resolución de conflictos.
Les conflits sont inhérents à la condition humaine, de la même manière que chez tous les êtres vivants. Les disputes sur les recours ou l'accès aux compagnons d'accouplement sont certaines des causes les plus fréquentes des conflits. Ici, le conflit est défini comme une lutte ou une compétition entre individus ou groupes et peut comprendre toute une variété de comportements agressifs. Traditionnellement, chez les humains, l'agressivité, la violence et les conflits, y compris la prédisposition individuelle à la résolution de conflits, ont toujours été liés à des racines culturelles très profondes, mais les recherches récentes autant dans le domaine de la neuroscience que dans celui de la génétique ont démontré l'influence des gènes dans ces traits de comportements si complexes. Cette étude présente des données récentes sur les aspects génétiques de ces comportements interdépendants, y compris les effets de gènes précis, l'effet du stress et du genre dans la régulation des gènes et les interactions entre les gènes et l'environnement, tout cela peut altérer la prédisposition biologique à la résolution de conflits. Elle traite aussi d'autres aspects du comportement qui peuvent être altérés par la génétique et qui sont liés aux conflits et à la résolution de conflits, comme la sociabilité par exemple. Elle souligne en outre l'importance de tenir compte des données génétiques et biologiques de façon à pouvoir offrir différentes stratégies de résolution de conflits.
Other Identifiers: Bueno, David (2010). "Agressivité, violence, sociabilité et résolution de conflits : ce que les gènes peuvent nous révéler". Journal of conflictology, 2010, Vol. 1, num 2
2013-8857
http://hdl.handle.net/10609/7522
Aparece en las Colecciones:Journal of Conflictology

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.