Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2974
Título: Infrastructure, Human Capacity, and High Hopes : A Decade of Development of e-Learning in a Tanzanian HEI
Palabras clave: aprenentatge virtual
e-learning
països en desenvolupament
educació TI
aprenentatge millorat gràcies a la tecnologia
pedagogia electrònica
e-learning
developing countries
IT education
technology enhanced learning
e-pedagogy
e-learning
países en desarrollo
educación TI
aprendizaje mejorado gracias a la tecnología
pedagogía electrónica
Web-based instruction -- Study and teaching (Higher)
Education, Higher -- Tanzania
Ensenyament virtual -- Ensenyament universitari
Ensenyament universitari -- Tanzània
Enseñanza virtual -- Enseñanza universitaria
Enseñanza universitaria
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
L'Escola Universitària Iringa, de la Universitat de Tanzània, va començar a desenvolupar l'aprenentatge millorat gràcies a la tecnologia el 1999. Al principi del procés, l'escola universitària no disposava de laboratoris informàtics públics. La capacitat d'aprenentatge electrònic (<em>e-learning</em>) es va desenvolupar gradualment durant els 11 anys següents: laboratoris informàtics, una xarxa d'àrea local, una col·lecció de biblioteca electrònica, un departament de suport TI dedicat, connexions a Internet, presentacions electròniques, un programa de llicenciatura en TI, conferències de vídeo i aprenentatge en línia. En aquest article, analitzarem la complexa xarxa de desafiaments a què ens hem enfrontat durant la fase de desenvolupament. Tractem temes tècnics amb equips TIC, administració de sistemes i xarxes, i analitzem temes socioculturals mitjançant formació, finançament i pedagogia.
Tumaini University, Iringa University College in Tanzania began to develop technology-enhanced learning in 1999.  At the beginning of the process, the college had no public computer laboratories. The e-learning capacity was gradually developed over the following 11 years: computer laboratories, a local area network, an electronic library collection, a dedicated IT support department, Internet connections, electronic presentations, a B.Sc. program in IT, video lectures, and online learning.  In this article, we analyse the complex network of challenges that we faced during the development process.  We discuss technical issues with ICT equipment, system administration, and networks, and we analyse socio-cultural issues with training, funding, and pedagogy.
La Escuela Universitaria Iringa, de la Universidad de Tanzania, empezó a desarrollar el aprendizaje mejorado gracias a la tecnología en 1999. Al principio del proceso, la escuela universitaria no disponía de laboratorios informáticos públicos. La capacidad de <em>e-learning</em> se desarrolló gradualmente durante los 11 años siguientes: laboratorios informáticos, una red de área local, una colección de biblioteca electrónica, un departamento de soporte TI dedicado, conexiones a Internet, presentaciones electrónicas, un programa de licenciatura en TI, conferencias de vídeo y aprendizaje en línea.  En este artículo, analizaremos la compleja red de desafíos a los que nos hemos enfrentado durante la fase de desarrollo. Tratamos temas técnicos con equipos TIC, administración de sistemas y redes, y analizamos temas socioculturales mediante formación, financiación y pedagogía.
Other Identifiers: Tedre, Matti; Ngumbuke, Fredrick; Kemppainen, Jyri (2010). "Infrastructure, Human Capacity, and High Hopes: A Decade of Development of e-Learning in a Tanzanian HEI". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, num 1
1698-580X
http://hdl.handle.net/10609/2974
Aparece en las Colecciones:RUSC.

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.