Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2963
Título: Degrees of Digital Division: Reconsidering Digital Inequalities and Contemporary Higher Education
Palabras clave: desigualtat digital
ús de les TIC
educació superior
bretxa digital
digital inequality
ICT use
higher education
digital divide
desigualdad digital
uso de las TIC
educación superior
brecha digital
Electronic information resource literacy
Education, Higher -- Effect of technological innovations on
Alfabetització digital
Ensenyament universitari -- Efecte de les innovacions tecnològiques
Enseñanza universitaria -- Efectos de las innovaciones tecnológicas
Alfabetización digital
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Encara que molts autors ja rebutgen amb seguretat la noció de bretxa digital, aquest document raona que les desigualtats en l'ús de les TIC en l'educació superior contemporània tenen una importància creixent en lloc de decreixent. Concretament, raona que existeix una necessitat urgent que la comunitat de l'educació superior desenvolupi coneixements més sofisticats de la naturalesa de les bretxes digitals existents en els grups actuals d'estudiants universitaris, particularment desigualtats de l'ús «efectiu» de les TIC per a accedir a la informació i el coneixement. Amb aquests pensaments en ment, el document presenta una visió global dels estudis recents i teories en l'àmbit de l'exclusió digital i la bretxa digital, i té en compte una sèrie de motius del perquè l'exclusió digital segueix essent un problema social complex i profundament arrelat en els grups d'estudiants d'educació superior.
Whilst many authors are now confident to dismiss the notion of the digital divide, this paper argues that inequalities in ICT use in contemporary higher education are of growing rather than diminishing importance. In particular, it argues that there is an urgent need for the higher education community to develop more sophisticated understandings of the nature of the digital divisions that exist within current cohorts of university students - not least inequalities of ¿effective' use of ICT to access information and knowledge. With these thoughts in mind, the paper presents a review of recent research and theoretical work in the area of digital exclusion and the digital divide, and considers a number of reasons why digital exclusion remains a complex and entrenched social problem within populations of higher education students.
Aunque muchos autores ya rechazan con seguridad la noción de brecha digital, este documento razona que las desigualdades en el uso de las TIC en la educación superior contemporánea tienen una importancia creciente en lugar de decreciente. Concretamente, razona que existe una necesidad urgente de que la comunidad de la educación superior desarrolle conocimientos más sofisticados de la naturaleza de las brechas digitales existentes en los grupos actuales de estudiantes universitarios, particularmente desigualdades del uso «efectivo» de las TIC para acceder a la información y el conocimiento. Con estos pensamientos en mente, el documento presenta una visión global de los estudios recientes y teorías en el ámbito de la exclusión digital y la brecha digital, y tiene en cuenta una serie de motivos del por qué la exclusión digital sigue siendo un problema social complejo y profundamente arraigado en los grupos de estudiantes de educación superior.
Other Identifiers: Selwyn, Neil (2010). "Degrees of Digital Division: Reconsidering Digital Inequalities and Contemporary Higher Education". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, num 1
1698-580X
http://hdl.handle.net/10609/2963
Aparece en las Colecciones:RUSC.

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.