Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2936
Título: Comentarios breves sobre la GNU General Public License v3
Palabras clave: programari lliure
GPL
copyleft
llicències lliures
free software
GPL
copyleft
free licenses
software libre
GPL
copyleft
licencias libres
Copyright licenses
Llicències de drets d'autor
Licencias de derechos de autor
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La llicència GNU General Public License és la llicència de programari lliure més utilitzada i constitueix un document fonamental per al moviment de programari lliure. Per fer front a l'evolució tecnològica i jurídica des de la seva primera publicació el 1989, la Free Software Foundation en va revisar en profunditat els termes i el juny del 2007 en va publicar la nova versió 3. Aquest article comenta les causes i els objectius d'aquesta revisió i alguns dels principals elements nous de la GPLv3. El resultat de la revisió és una llicència més d'acord amb el marc internacional de drets d'autor, i més flexible i compatible amb altres llicències de programari lliure. Destaquen pactes addicionals per a fer front a noves "amenaces" a les llibertats del programari, com les patents de programari i la protecció jurídica dels sistemes electrònics de gestió de drets (DRM).
The GNU General Public License is the license most used for free software and is a fundamental license for the movement of this software. To bring the license up to date with technological and legal evolution, after it was first published in 1989, the Free Software Foundation profoundly revised the terminology, publishing its version 3 in June 2007. This article discusses the causes and objectives for this revision and some of the main new elements in the GPLv3. The revision results in a licence which is more in agreement with the framework of international copyright, and more flexible and compatible with other free software licenses. Important agreements have been added to face the new threats to free software, such as software patents and the legal protection of systems of digital rights management (DRM).
La licencia GNU General Public License es la licencia de software libre más utilizada y constituye un documento fundamental para el movimiento de software libre. Para hacer frente a la evolución tecnológica y jurídica desde su primera publicación en 1989, la Free Software Foundation revisó en profundidad sus términos, publicando en junio del 2007 la nueva versión 3 de la misma. Este artículo comenta las causas y objetivos de esta revisión y algunos de los principales elementos nuevos de la GPLv3. El resultado de la revisión es una licencia más acorde al marco internacional de derechos de autor, y más flexible y compatible con otras licencias de software libre. Destacan pactos adicionales para hacer frente a nuevas "amenazas" a las libertades del software, como las patentes de software y la protección jurídica de los sistemas electrónicos de gestión de derechos (DRM).
Other Identifiers: Bain, Malcolm (2009). "Comentarios breves sobre la GNU General Public License v3". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2009, Vol. 0, núm 8
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2936
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.