Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2929
Título: Infracció de drets de marca a les plataformes de subhastes en línia i aplicació de les normes d'exclusió de responsabilitat
Palabras clave: eBay
subhastes
LCEN
Directiva 2000/31
comerç electrònic
responsabilitat
safe harbors
Christian Dior
Louis Vuitton
Lancôme
eBay
auctions
LCEN
Directive 2000/31
online commerce
liability
safe harbours
Christian Dior
Louis Vuitton
Lancôme
eBay
subastas
LCEN
Directiva 2000/31
comercio electrónico
responsabilidad
safe harbors
Christian Dior
Louis Vuitton
Lancôme
Trademarks -- Law and legislation
Marques de fàbrica -- Dret i legislació
Marcas de fábrica -- Derecho y legislación
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La responsabilitat eventual de les plataformes de subhastes en línia per la venda de falsificacions de productes de marca constitueix un problema caracteritzat encara per una notable falta de seguretat jurídica. En aquest breu article s'analitza un dels punts essencials del debat: la discussió sobre l'aplicabilitat a aquestes plataformes de les normes que limiten la responsabilitat dels prestadors de serveis d'intermediació de la societat de la informació, i s'hi presta una atenció particular a diverses resolucions judicials dictades a França i a Bèlgica en assumptes que van enfrontar titulars de drets de marca contra eBay.
The potential secondary liability of online auction platforms for counterfeit goods is still a problem marked by a large degree of legal uncertainty. This note analyzes one of the key issues in this debate: the discussion on the applicability of the rules that limit the liability of providers of information society services, paying special attention to the rulings issued in France and Belgium in cases brought by trademark rights holders against eBay.
La eventual responsabilidad de las plataformas de subastas en línea por la venta de falsificaciones de productos de marca constituye un problema caracterizado todavía por una notable falta de seguridad jurídica. En este breve artículo se analiza uno de los puntos esenciales del debate: la discusión sobre la aplicabilidad a estas plataformas de las normas que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, prestando una atención particular a diversas resoluciones judiciales dictadas en Francia y Bélgica en asuntos que enfrentaron a titulares de derechos marcarios contra eBay.
Other Identifiers: Peguera, Miquel (2009). "Infracció de drets de marca a les plataformes de subhastes en línia i aplicació de les normes d'exclusió de responsabilitat". IDP. revista d'Internet, Dret i Política, 2009, Vol. 0, núm 8
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2929
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.