Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2886
Título: La gestió i la inspecció tributàries. Ressenya de la III Jornada sobre problemes actuals de fiscalitat
Palabras clave: inspección tributaria
gestión tributaria
aplicación de los tributos
procedimiento
inspecció tributària
gestió tributària
aplicació dels tributs
procediment
tax inspection
tax management
tax implementation
procedure
Tax auditing -- Spain
Inspecció fiscal -- Espanya
Inspección fiscal -- España
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Celebració de la III Jornada sobre problemes actuals de fiscalitat, dedicada a analitzar les novetats principals que ha introduït en els procediments de gestió i inspecció tributàries el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i els problemes derivats de l'aplicació pràctica d'aquestes novetats.
Conference on Current Taxation Problems, to analyse the main novelties in tax management procedures and inspection introduced by the Royal Decree 1065/2007, of 27 July, and the problems arising from its practical application.
Celebración de la III Jornada sobre problemas actuales de fiscalidad, dedicada al análisis de las principales novedades introducidas en los procedimientos de gestión e inspección tributarias por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y los problemas derivados de su aplicación práctica.
Other Identifiers: Delgado, Ana (2009). "La gestió i la inspecció tributàries. Ressenya de la III Jornada sobre problemes actuals de fiscalitat". IDP. revista d'Internet, Dret i Política, 2009, Vol. 0, núm 9
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2886
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.