Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2511
Título: Un modelo para la acreditación de los sistemas ODR en la Unión Europea
Palabras clave: ADR
ODR
sistemes alternatius de resolució de conflictes
principis
estàndards
acreditació
consumer law
e-commerce
mediació
arbitratge
e-justice
ADR
ODR
systems for alternative dispute resolution
principles
standards
accreditation
consumer law
e-commerce
mediation
arbitration
e-justice
ADR
ODR
sistemas alternativos de resolución de conflictos
principios
estándares
acreditación
consumer law
e-commerce
mediación
arbitraje
e-justice
Internet in public administration
Administració electrònica
Administración electrónica
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Aquest article se centra en una proposta per a impulsar el desenvolupament dels ODR a la UE amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del mercat intern. En aquest article se suggereix que el creixement dels ODR està estancat a causa de diversos aspectes, com ara el desconeixement dels ODR entre els litigants, la falta de legitimitat dels proveïdors d'ODR i l'escassetat de finançament públic, entre d'altres. La meta en aquest article és plantejar la creació d'una regulació europea per a l'acreditació dels ODR que se centrin en la resolució de controvèrsies entre consumidors i empreses. La regulació proposada crearia estàndards legals per als ODR acreditats que emetin decisions executables i per a aquells la participació dels quals en el procés en línia sigui obligatòria. La base d'aquesta regulació es consolidaria a partir de les provisions processals existents incloses en el marc comunitari, igual que les millors pràctiques i codis de conducta desenvolupats per organismes internacionals. La regulació crearia una marca de confiança europea que s'atorgaria a aquells proveïdors ODR que en compleixin les disposicions legals. El compliment de la normativa seria controlat per organismes nacionals i comunitaris, per mitjà dels centres europeus de consum.
This article focuses on a proposal for stimulating online dispute resolution (ODR) in the European Union, to contribute to the development of the internal market. It is suggested that expansion of ODR has come to a halt due to various factors, such as the litigants being unaware of ODR, lack of legitimacy of ODR services providers and limited public funding. We put forward the creation of a European regulatory system for the accreditation of ODR services that centre on the settling of disputes between consumers and companies. The proposed regulation would lead to legal standards for accredited ODR providers that pronounce enforceable sentences and for those obliged to take part in the online processes. Consolidation of the foundations for the system would be based on the existing provisions in the EU framework, as are best practice and codes of conduct developed by international bodies. The regulation would create a European seal of confidence to be given to those providers of ODR services that meet the legal requirements. Compliance with the norms would be controlled by national and EU bodies through European Consumer Centres.
Este artículo se centra en una propuesta para impulsar el desarrollo de los ODR en la UE con el objetivo de contribuir al desarrollo del mercado interno. En este artículo se sugiere que el crecimiento de los ODR está estancado debido a varios aspectos, tales como el desconocimiento de los ODR entre los litigantes, la falta de legitimidad de los proveedores de ODR y la escasez de financiación pública, entre otros. La meta en este artículo es plantear la creación de una regulación europea para la acreditación de los ODR que se centren en la resolución de controversias entre consumidores y empresas. La regulación propuesta crearía estándares legales para los ODR acreditados que emitan decisiones ejecutables y para aquellos cuya participación en el proceso en línea sea obligatoria. La base de esta regulación se consolidaría a partir de las provisiones procesales existentes incluidas en el marco comunitario, al igual que las mejores prácticas y códigos de conducta desarrollados por organismos internacionales. La regulación crearía una marca de confianza europea que se otorgaría a aquellos proveedores ODR que cumplan sus disposiciones legales. El cumplimiento de la normativa sería controlado por organismos nacionales y comunitarios, por medio de los centros europeos de consumo.
Other Identifiers: Cortés, Pablo (2010). "Un modelo para la acreditación de los sistemas ODR en la Unión Europea". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2010, Vol. 0, núm 10
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2511
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.