Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2468
Título: Parlant sobre la vida dels altres : fent etnografia en la comunitat de fans del Big Brother brasiler
Palabras clave: Big Brother brasiler
comunitat de fans
etnografia
disputa
Brazilian Big Brother
fan community
ethnography
dispute
Gran hermano brasileño
comunidad de fans
etnografía
disputa
Television programs -- Brazil -- Social aspects
Big brother
Big brother
Televisió -- Programes -- Brasil -- Aspectes socials
Big brother
Televisión -- Programas -- Brasil -- Aspectos sociales
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
L'objectiu d'aquest article és presentar alguns dels resultats inicials de la recerca etnogràfica duta a terme al principi de 2008 amb la comunitat de fans en línia del programa Big Brother del Brasil (BBB). Després d'introduir breument alguns dels reptes a què s'ha hagut d'enfrontar el treball etnogràfic sobre el públic de televisió en les dues últimes dècades, aquest treball estudiarà algunes de les característiques principals que constitueixen aquest nou espai social. Més enllà de les xafarderies i les converses més immediates sobre comportaments i estratègies de joc dels companys de la casa de Big Brother, aquests fòrums a vegades susciten converses sobre la societat brasilera i el paper de les emissions de televisió en general. Tanmateix, un examen minuciós revela com l'esforç dels participants d'aconseguir un estatus s'evidencia en els mateixos debats que podem trobar en la comunitat.
The aim of this paper is to present some of the initial results of ethnographic research conducted in early 2008 with the online fan community of the Brazilian Big Brother (BBB). After a brief introduction to some of the challenges faced by ethnographic work on television audiences in the last couple of decades, the current piece will explore some of the main characteristics constituting this new social space. Beyond the gossiping, and the more immediate talks about behaviors and game strategies of the Big Brother housemates, these forums sometimes trigger exchanges about Brazilian society at large, and the role of television broadcasting in general. Nonetheless, a closer inspection reveals how the debates found in the community are themselves permeated by the participants' struggle for status.
El objetivo de este artículo es presentar algunos de los resultados iniciales de la investigación etnográfica llevada a cabo a principios de 2008 con la comunidad de fans en línea del programa Gran hermano de Brasil (BBB, Big Brother Brasil). Después de introducir brevemente algunos de los retos a los que se ha tenido que enfrentar el trabajo etnográfico sobre el público de televisión en las dos últimas décadas, este trabajo estudiará algunas de las características principales que constituyen este nuevo espacio social. Más allá de los chismes y las conversaciones más inmediatas sobre comportamientos y estrategias de juego de los compañeros de la casa de Gran hermano, estos foros a veces suscitan conversaciones sobre la sociedad brasileña y el papel de las emisiones de televisión en general. Sin embargo, un examen minucioso revela cómo el esfuerzo de los participantes por conseguir un estatus se evidencia en los mismos debates que podemos encontrar en la comunidad.
Other Identifiers: Campanella, Bruno (2009). "Parlant sobre la vida dels altres: fent etnografia en la comunitat de fans del Big Brother brasiler". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2009, Vol. 0, núm 11
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/2468
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.