Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2464
Título: Introducció de l'ensenyament en línia en Humanitats : estudis de cas sobre l'acceptació d'activitats en línia per part del professorat de llengües clàssiques
Palabras clave: aprenentatge virtual
nous mètodes d'ensenyament
estudis clàssics i TIC
cultura d'ensenyament
aprendizaje virtual
nuevos métodos de enseñanza
estudios clásicos y TIC
cultura de enseñanza
e-learning
new teaching methods
Classics and ICT
teaching culture
College teachers
Professors universitaris
Profesores universitarios
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
L'objectiu d'aquest article és mostrar les percepcions del professorat de llengües clàssiques (grec antic i llatí) amb relació a les activitats en línia fetes durant els cursos. L'estudi es va fer a tres països: Grècia (a tres universitats importants), Espanya (a la Universitat de Barcelona) i els Estats Units (a la Universitat de Califòrnia a Berkeley) amb la participació de trenta-tres professors. Segons el nivell d'ús i d'acceptació de les TIC i a partir de la classificació de G. Moore, vam separar els docents participants en tres grups: els conservadors, el corrent principal i els adoptadors primerencs. El fet que el grup més petit sigui el tercer mostra clarament que hi ha una necessitat de preparació i formació dels professors abans d'introduir projectes innovadors a l'aula. Com que el punt d'inici de l'aplicació d'innovació a l'aula és el professorat, els responsables dels projectes d'innovació s'haurien de centrar a ajudar-los a conscienciar-se dels canvis en els mètodes d'ensenyament i a incloure la seva opinió durant el disseny dels esmentats projectes.
The purpose of this paper is to show the perceptions of the academic staff of classical languages (ancient Greek and Latin) concerning use of online activities during their courses. The study was carried out in three countries: Greece (three major Universities), Spain (University of Barcelona) and the United States (University of California, Berkeley) with the participation of thirty-three academic instructors. Depending on the level of use and acceptance of the ICT and following G. Moore's classification, we separated the participating academics in three groups: the conservatives, the mainstream and the early adopters. The fact that the smallest group is the third clearly shows the necessity for teachers' preparation and training before introducing innovative projects in the classroom. Since the starting point for the application of innovation in the classroom is the teacher, policy makers should focus on helping them become conscious of changes in teaching methods and include their opinion during the design of innovative projects.
El objetivo de este artículo es mostrar las percepciones del profesorado de lenguas clásicas (griego antiguo y latín) con relación a las actividades en línea realizadas durante los cursos. El estudio se llevó a cabo en tres países: Grecia (en tres universidades importantes), España (en la Universidad de Barcelona) y Estados Unidos (en la Universidad de California en Berkeley) con la participación de treinta y tres profesores. Según el nivel de uso y de aceptación de las TIC y a partir de la clasificación de G. Moore, separamos los docentes participantes en tres grupos: los conservadores, la corriente principal y los adoptadores tempranos. El hecho de que el grupo más pequeño sea el tercero muestra claramente que existe una necesidad de preparación y formación de los profesores antes de introducir proyectos innovadores en el aula. Como el punto de inicio de la aplicación de innovación en el aula es el profesorado, los responsables de los proyectos de innovación tendrían que centrarse en ayudarlos a concienciarse de los cambios en los métodos de enseñanza y en incluir su opinión durante el diseño de dichos proyectos.
Other Identifiers: Vlachopoulos, Dimitrios (2009). "Introducció de l'ensenyament en línia en Humanitats: estudis de cas sobre l'acceptació d'activitats en línia per part del professorat de llengües clàssiques". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2009, Vol. 0, núm 11
1575-2275
http://hdl.handle.net/10609/2464
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.