Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/10429
Título: Las notificaciones tributarias practicadas obligatoriamente por medios electrónicos
Palabras clave: notificacions
comunicacions
mitjans electrònics
adreça electrònica habilitada
notifications
communications
electronic media
authorised email address
notificaciones
comunicaciones
medios electrónicos
dirección electrónica habilitada
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
En l'àmbit tributari, en línia amb l'obligatorietat de la presentació telemàtica d'algunes declaracions (qüestió en la qual l'Administració tributària ha estat pionera), es preveu l'obligatorietat de la pràctica de notificacions per via electrònica en determinats supòsits i per a uns subjectes concrets, a través de l'adreça electrònica habilitada. Es tracta, en principi, d'una mesura positiva per a l'eficàcia de l'Administració, que pretén agilitar els tràmits administratius i estalviar costos, si bé cal analitzar amb detall si la regulació d'aquesta matèria disposa de les garanties jurídiques suficients per a no lesionar els drets dels tributaris obligats.
In line with the obligation to submit certain tax returns online (in which the Tax Administration has been a pioneer), the obligation to send notifications online is foreseen in specific cases and for specific subjects, through the authorised email address. This, in principle, is a positive move for the efficiency of the Administration, which aims to streamline administrative procedures and save costs, but it is also important to analyse, in detail, if the regulation comes with sufficient legal guarantees so that the rights of the taxpayer are not affected.
En el ámbito tributario, en línea con la obligatoriedad de la presentación telemática de algunas declaraciones (cuestión en la que la Administración tributaria ha sido pionera), se prevé la obligatoriedad de la práctica de notificaciones por vía electrónica en determinados supuestos y para determinados sujetos, a través de la dirección electrónica habilitada. Se trata, en principio, de una medida positiva para la eficacia de la Administración, que pretende agilizar los trámites administrativos y ahorrar costes; si bien es preciso analizar con detalle si la regulación de esta materia se rodea de las suficientes garantías jurídicas para no lesionar los derechos de los obligados tributarios.
Other Identifiers: Delgado, Ana (2011). "Las notificaciones tributarias practicadas obligatoriamente por medios electrónicos". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2011, Vol. 0, núm 12
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/10429
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.