Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/10427
Título: La sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Palabras clave: seu electrònica
Agència Tributària
Administració electrònica.
sede electrónica
Agencia Tributaria
Administración electrónica
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
La regulació de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'adequa a la legislació bàsica i a la normativa de desenvolupament sobre administració electrònica. Fins i tot, s'ofereixen alguns serveis addicionals que no estan previstos entre els que constitueixen el contingut mínim i els serveis a disposició dels ciutadans recollits en la norma reglamentària. Es tracta d'una regulació necessària perquè funcioni l'Administració electrònica, especialment en el camp tributari i en l'Administració estatal, que sempre ha estat pionera en aquesta matèria. En aquesta regulació, exerceixen un paper molt important els principis rectors de la seu electrònica. La normativa estableix de forma clara i expressa l'obligació que les seus electròniques se subjectin als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. Així mateix, una de les qüestions més importants de la regulació de la seu electrònica és el règim de responsabilitat del titular d'aquesta seu. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta seu. La identificació de les seus electròniques mitjançant els sistemes de signatura electrònica és també una qüestió transcendental en el funcionament d'aquestes seus i en el de l'Administració electrònica, en general. A més, actualment són cada vegada més nombrosos els supòsits d'actuació administrativa automatitzada i, per tant, cal regular clarament els sistemes de signatura electrònica en aquests casos. En relació amb això, cal destacar l'experiència en el camp tributari, pel que fa a l'expedició dels certificats tributaris, quan es regula la verificació del contingut, l'autenticitat i la validesa del certificat per mitjà de l'anomenat codi segur de verificació.
The regulation of the Electronic Office of the State Tax Agency is in line with basic legislation and the rules for development of electronic administration. Some additional services are also offered which are not included in the minimum content or the services at the disposal of the citizens foreseen in the regulatory norms. The regulation is necessary so that electronic administration functions correctly, particularly in the area of tax collection and the State Administration, which has always been pioneering in these matters. In this regulation, the governing principles of the electronic office have a very important role. Clearly and expressly established is the obligation that the electronic office is subject to the principles of official advertising, responsibility, quality, security, availability, accessibility, neutrality and interoperability. In addition, one of the most important matters of regulation of the electronic office is that of the title holder's responsibility. The establishment of an electronic office carries with it the title holder's responsibility with respect to the integrity, accuracy and updating of the information and services which can be accessed through it. The identification of electronic offices through systems of digital signatures is also a major factor in their operation and of electronic administration in general. In addition, the number of automatic administrative functions is constantly increasing, so it is necessary to clearly regulate the systems of digital signatures in these cases. In relation to this, it is important to highlight the experience in tax matters concerning the issuing of tax certificates, when checking the content, authenticity and validity of the certificate is regulated through the secure verification code.
La regulación de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adecua a la legislación básica y a la normativa de desarrollo sobre Administración electrónica. Incluso, se ofrecen algunos servicios adicionales que no están contemplados entre los que constituyen el contenido mínimo y los servicios a disposición de los ciudadanos previstos en la norma reglamentaria. Se trata de una regulación necesaria para que funcione la Administración electrónica, en especial en el campo tributario y en la Administración estatal, que siempre ha sido pionera en esta materia. En esta regulación, desempeñan un papel muy importante los principios rectores de la sede electrónica. Se establece por la normativa de forma clara y expresa la obligación de que las sedes electrónicas se sujeten a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Asimismo, una de las cuestiones más importantes de la regulación de la sede electrónica es el régimen de responsabilidad del titular de la misma. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. La identificación de las sedes electrónicas mediante los sistemas de firma electrónica es también una cuestión trascendental en el funcionamiento de dichas sedes y en el de la Administración electrónica, en general. Además, actualmente son cada vez más numerosos los supuestos de actuación administrativa automatizada y, por consiguiente, es necesario regular con claridad los sistemas de firma electrónica en estos casos. En relación con este asunto, hay que destacar la experiencia en el campo tributario, en relación con la expedición de los certificados tributarios, cuando se regula la verificación del contenido, la autenticidad y la validez del certificado por medio del denominado código seguro de verificación.
Other Identifiers: Oliver, Rafael (2011). "La sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2011, Vol. 0, núm 12
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/10427
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.